Viver d’empreses de Reus

El viver té com a objectiu facilitar a les noves empreses promogudes per persones emprenedores, de forma temporal, el suport i l'espai físic necessari per al desenvolupament del seu projecte.

A qui va dirigit?

Els destinataris del viver són noves empreses promogudes per persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial de futur, viable econòmicament i tècnicament. Entre d'altres:

 • Persones que vulguin autoocupar-se

 • Professionals que pensin independitzar-se

 • Persones emprenedores que necessitin suport per gestionar el seu negoci

 • Universitaris/es i tècnics/ques que desitgin iniciar una activitat professional o empresarial

Quins serveis s'ofereixen?

 • Acompanyament per part d'empresaris i professionals en el món de l'empresa que donaran suport a la realització del pla d'empresa de les noves empreses i la seva validació.

 • Des del primer moment, cada projecte disposarà del suport i el consell d'un expert que vetllarà per la bona marxa de la nova empresa

 • Un despatx per desenvolupar l'activitat en règim d'arrendament de manera temporal

 • Assessorament a càrrec de personal tècnic

 • Formació empresarial durant l'estada al viver

 • Serveis generals com servei de recepció, telèfon, fotocopiadora, sala de reunions, manteniment i Internet

Quina és la tipologia dels locals?

El viver ofereix la possibilitat d'utilitzar despatxos modulables a partir de 21 m2 i fins a 60 m2 per al desenvolupament d'activitats de tipus professional i de serveis. La planta baixa del viver posa a disposició locals i tallers a partir de 110 m2 i fins a 165 m2 per ubicar-hi activitats industrials i de distribució.

 

 

Quines són les funcions bàsiques del Centre d'Empreses o Viver?

 • Orientar, assessorar i motivar les persones emprenedores

 • Facilitar la ubicació, de forma temporal, per desenvolupar el projecte d'empresa, sense necessitat de realitzar excessives inversions en immobilitzat i simplificant els tràmits administratius

 • Oferir una sèrie de serveis logístics comuns

 • Formar les persones emprenedores en tècniques de gestió empresarial

 • Promoure la relació entre les empreses ubicades al viver i l'entorn econòmic

 • Provocar sinergies mitjançant l'intercanvi d'experiències i la interacció entre les empreses del viver

 • Preparar el nou empresariat per al moment en què hagi de deixar el centre

Què és el Servei de Domiciliació en el Centre d'Empreses?

Servei dirigit a nous emprenedors que per la tipologia de la seva activitat no necessitin un despatx permanent o, d'altra banda, la seva activitat s'ubiqui fora del Viver. Els serveis que s'ofereixen, entre d'altres, són:

 • Ús puntual d'un despatx

 • Acompanyament, assessorament i formació empresarial

 • Disposició de servei de fotocopiadora, Internet, enquadernacions, telèfon...

 • Recepció de correspondència i paqueteria

 • Recepció i atenció de trucades

 • Ús de sala de reunions, sala de formació i de sala d'actes

 • Domiciliació comercial

PROCEDIMENT D’ENTRADA A LES INCUBADORES DE REDESSA i BONIFICACIONS

Per tal de gaudir de les bonificacions dirigides a les empreses instal·lades a les diferents incubadores de REDESSA, s’estableixen uns determinats perfils de persones emprenedores i un procediment d’entrada d’obligat compliment:

 

Perfil de les persones emprenedores:

 • Persones que justifiquin estar desocupades abans d’iniciar el projecte empresarial o que no tinguin un altre projecte empresarial en funcionament.
 • Empresa de recent creació (menys de 3 anys): les bonificacions s’aplicaran en funció de l’any de creació i inici de funcionament. S’exclouen els canvis de forma jurídica d’un projecte en marxa.

 

De manera excepcional, es valorà la possibilitat de bonificar una empresa consolidada si s’esdevenen els següent supòsits alhora:

 

-        Canvi substancial en l’estratègia empresarial i la seva organització

-        Canvi substancial en la titularitat de l’empresa, on s’incorporin persones emprenedores del perfil anteriorment definit

En aquest cas, la bonificació s’aplicarà en la proporció de la incorporació de les noves persones emprenedores.

Fora d’aquests supòsits, una empresa que ha gaudit anteriorment de les bonificacions de la incubació a REDESSA, no podrà tornar a ser bonificada.

 

Procediment d’entrada a les incubadores de REDESSA i possibilitat de gaudir de les bonificacions establertes:

 • Realització del pla d’empresa amb l’assessorament i el suport dels tècnics de REDESSA o SECOT
 • El pla d’empresa ha de ser econòmicament viable i les seves previsions coherents amb el mercat
 • Tutoria amb els professionals de SECOT o tutors assignats per REDESSA
 • Obtenir un informe favorable de la tutoria
 • Disponibilitat d’espais a la incubadora i accés per odre de reserva formal
 • Participació activa en els programes específics d’emprenedoria promoguts per REDESSA