Pla d’empresa i anàlisi de viabilitat

El pla d'empresa és una eina treball i de reflexió fonamental per a les persones emprenedores que vulguin desenvolupar una idea de negoci.

La informació que conté el pla d'empresa detalla el seu funcionament bàsic, permet fer un anàlisi de viabilitat del projecte, estableix els principals objectius i estratègies, detectant al mateix temps els punts fort i febles que representaran oportunitats o amenaces futures. Aquest document permet a l'emprenedor tenir el màxim d'informació i elements possibles per a la presa de decisions referents a l'inici de la nova activitat empresarial.

  • Guió memòria pla d'empresa: memòria

  • Annexos 1 i 2 de la memòria: annexos

  • Programa d'ajut per al càlcul de la viabilitat: eina