Perfil del contractant

REDESSA

El perfil del contractant és l'espai de difusió de l'activitat de contractació, i té per finalitat garantir la transparència i l'accés públic a la informació de les licitacions. https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/redessa

En aquesta secció podeu accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir qualsevol procediment obert, restringit o negociat. Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, concessió d'obra pública, gestió de serveis públics, subministraments i/o serveis. A més, podreu consultar les contractacions programades pels propers mesos, els contractes adjudicats i l'estat en què es trobin (ja sigui provisional o definitiu), informació general, i qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú de publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ

Aquesta informació es regeix per l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. S'adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d'observar-se alguna errada o discrepància prevaldrà la documentació que consta en el corresponent expedient. (A no ser que la documentació estigui signada electrònicament, la qual constitueix documentació original).