Ajuts a empreses i emprenedors

SUBVENCIONS A EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS, PER AFAVORIR L'IMPULS I LA DINAMITZACIÓ ECONÓMICA 2017

Termini inscripció/presentació

Del 13/05/2017  fins el 16/10/2017

 

Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Detall del tràmit

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus a través de la Regidoria de promoció econòmica, per impulsar la dinamització económica de la Ciutat.

Es plantegen les següents línies d’ajuts o subvencions:
* LíNIA 1: Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus

    Per a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € per la seva posada en funcionament.

* LíNIA2: Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspas.
    Per a les empreses establertes a Reus, que hagin tingut un canvi de titular, que continuin la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 10.000,00 €.

* LíNIA3: Foment de la millora de les intal.lacions d’empreses i/o negocis ja existents a Reus.

    Per a les s empreses establertes a Reus, que no siguin de recent creació i que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 €, en reformar i/o modernitzar el seu negoci ubicat a Reus.

 

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques i/o jurídiques amb objecte empresarial que compleixin els requisits generals i específics detallats en les bases de la convocatòria

 

Termini de presentació de sol.licituds de subvenció
Les sol.licituds es podran presentar durant el període comprés del dia   de maig    fins el dia 16 octubre de 2017, ambdós inclosos.

La mera presentació d’una sol.licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen. Les dades de caràcter personal dels interessats passaran a integrar el fitxer denominat subvencions.

 

Observacions:
- Bases publicades al BOPT núm. 113 de 14 de juny de 2016.

- Convocatòria 2017 publicada al BOPT núm. 91 de data 12 de maig de 2017.

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Gratuït  

Es posa a disposició de la persona sol·licitant, previ a la presentació de la sol·licitud , el servei d’assessorament de TECNOREDESSA que ofereix assessorament del tràmit i documentació a presentar i amb el qual es podrà establir cità prèvia a través del telèfon 977 300 304