Última actualització: 30/06/2021

Previ

El portal web https://www.redessa.cat/ (en endavant, el “Portal Web”) pertany a REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (en endavant, “REDESSA”) amb N.I.F. A-43423649, degudament inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Tom 1077, Foli 191, Full T10401, Inscripció 1ª, i domicili a Av. de Bellissens, núm. 42 – 43204 Reus (Tarragona).

La persona usuària, en utilitzar el Portal Web, accepta el present avís legal (en endavant, “l’Avís Legal”) i es compromet a utilitzar el Portal Web, així com els serveis i els continguts d’aquest, de conformitat amb el present Avís Legal i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

1. Identificació de les Parts

L’Avís Legal és subscrit, d’una part, per REDESSA i, d’una altra, per la persona usuària final interessada en els serveis oferts a través del Portal Web (en endavant, la “Persona Usuària”) les dades personals de la qual són les que aquesta ha facilitat.

 

2. Objecte i àmbit d’aplicació

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Portal Web per part de la Persona Usuària.

 

3. Accés i Ús del Portal Web

L’accés al Portal Web, així com, l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en aquest és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

La Persona Usuària es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Portal Web de conformitat amb aquest Avís Legal, amb la resta de les polítiques accessibles a través del Portal Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

REDESSA no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés, ús o de l’incompliment del present Avís Legal, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de la Persona Usuària (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de: (i) la presència d’un virus en l’ordinador de la Persona Usuària que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per REDESSA a través de la Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

4. Regles d’Ús del Portal Web

REDESSA es reserva el dret a cancel·lar el compte de la Persona Usuària registrada, podent procedir a la resolució del contracte actual. Especialment podrà realitzar-se la cancel·lació com a Persona Usuària en cas de detectar l’incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals contretes en el present acte, així com en cas d’observar un ús del Portal Web contrari al present Avís Legal, la Política de Privacitat, Política de Cookies i/o els usos de bona fe acceptats en el sector.
En aquest sentit, la Persona Usuària es compromet a:

  • Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per REDESSA per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts a través del Portal Web i a mantenir-les actualitzades. REDESSA es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés al Portal Web, en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, la Persona Usuària serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a REDESSA. En aquest sentit, la Persona Usuària assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquestes.
  • No utilitzar el Portal Web o qualsevol dels elements que l’integrin, per a desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions de software en la mesura en què estiguessin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualsevol altre d’anàloga consideració, compartint-los o posant-los a la disposició de tercers.
  • No fer ús del Portal Web per a recollir dades de caràcter personal d’altres persones usuàries.
  • No utilitzar el Portal Web com a sistema de gestió i intercanvi d’informació i/o documentació il·legal, contrària a la moral o l’ordre públic, contrària als drets d’autor i/o de propietat industrial.
  • No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma en línia idèntica o semblant a la posada a disposició per part de REDESSA, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que REDESSA ostenta sobre la plataforma.
  • No sotmetre a la plataforma a càrregues de treball que vagin clarament orientades a la desestabilització d’aquesta, trobant-se entre elles atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei anteriorment indicat no serà aplicable, sent considerada una situació d’emergència.
  • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que REDESSA, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® i TM), ja sigui en la pròpia plataforma com en el material associat.
  • Posar en coneixement de REDESSA qualsevol fet o situació que hagués succeït i que pogués posar en risc la seguretat en l’accés per part de les persones usuàries autoritzades.
  • No impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Portal Web, sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera el present Avís Legal.
  • Abstenir-se d’utilitzar els continguts del Portal Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de REDESSA, de les altres persones usuàries, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Portal Web o impedir la normal utilització d’aquest per part de les persones usuàries.

 

5. Enllaços a altres llocs web

El present Avís Legal no s’aplica als enllaços i/o pàgines web de tercers als quals es pugui accedir a través del Portal Web. Tampoc són aplicables la Política de Privacitat i la Política de Cookies presents en el Portal Web.

En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, la Persona Usuària accepta sotmetre’s al que es disposa en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, REDESSA no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Portal Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de la Persona Usuària, excloent així mateix a REDESSA de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

En tot cas, REDESSA procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.

 

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

REDESSA no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en el Portal Web. No obstant això, farà els seus millors esforços per a garantir la regularitat i el bon funcionament d’aquests. A tals efectes, REDESSA declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir un funcionament correcte del Portal Web.

No obstant això, REDESSA no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació pel Portal Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a la Persona Usuària o per a tercers de l’existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

REDESSA tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que poguessin haver-hi en el contingut del Portal Web, ni sobre les actuacions que la Persona Usuària pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.

 

7. Modificació de l’Avís Legal

REDESSA es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el present Avís Legal, sent responsabilitat de la Persona Usuària llegir les mateixes amb atenció, cada vegada que desitgi utilitzar el Portal Web amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l’existència de modificacions o canvis a aquests, prenent com a referència la data de l’última actualització.

 

8. Propietat intel·lectual i industrial.

La Persona Usuària reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per REDESSA en el Portal Web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen el Portal Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a REDESSA i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Portal Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per REDESSA per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per REDESSA en el Portal Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per la Persona Usuària, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per REDESSA o pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Portal Web, els drets d’imatge del qual, té el seu dret d’explotació REDESSA. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

El present Avís Legal no confereix a la Persona Usuària cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Portal Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per REDESSA o pel tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l’anterior, si la Persona Usuària estima que algun contingut del Portal Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a [email protected].

 

9. Comunicacions

Des de REDESSA, ens posarem en contacte amb la Persona Usuària per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en el Portal Web. A efectes contractuals, la Persona Usuària expressa el seu consentiment sobre l’ús d’aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals.

Les comunicacions que la Persona Usuària ens enviï, hauran de realitzar-se preferiblement a través de correu electrònic a l’adreça [email protected]. També pot enviar una comunicació per escrit a l’atenció de REDESSA a Av. de Bellissens, núm. 42 – 43204 Reus (Tarragona).

 

10. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre REDESSA i a la Persona Usuària del Portal Web.

No obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, REDESSA i la Persona Usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Informació addicional sobre protecció de dades:

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de REDESSA, a l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).

Addicionalment, si considera que REDESSA està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/).

Per a més informació respecte al tractament que fem de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat https://www.redessa.cat/politica-de-privacitat.