La Comunitat ofereix un espai on els professionals dels centres d’empreses de REDESSA poden establir sinergies entre ells a través d’activitats Culturals i esportives així com promoure el seu creixement professional.

compartir és la clau de l'exit

REDESSA TALKS

Jornades professionals centrades en aspectes jurídics, econòmics, de comunicació, comercials, etc.

REDESSA EXPERIENCE

Visites culturals en col·laboració amb Reus Promoció i sortides esportives amb la finalitat de fomentar un contacte més informal.

ACCÉS A CURSOS I FORMACIONS ESPECIALITZADES

Els membres de la Comunitat REDESSA tenen accés a cursos i formacions especialitzades en Blockchain, ciberseguretat, 5G o intel·ligència artificial; i en dinàmiques per fomentar la productivitat i les metodologies àgils i innovades a l’empresa.

SESSIONS INFORMATIVES AMB MENTORS EXPERTS EN L’ÀMBIT DE LA INNOVACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES

Possibilitat d’assistir a les formacions de la Incubadora TIC i l’Innolab sobre innovació i creixement empresarial a través de les noves tecnologies.

Descobreix laComunitat REDESSA

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Consulta les pròximes activitats i inscriu-te fent clic a la imatge

Sessió de ioga

Inscriu-te

INSCRIPCIÓ A LA COMUNITAT REDESSA

Aprofita tots els avantatges de la comunitat participant a activitats culturals, esportives i professionals.
Vols formar part de la Comunitat Redessa?  Doncs endavant, contesta les següents preguntes!    Informació relativa al tractament de dades personals:

    De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA) com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de donar tràmit a la seva petició d’inscripció al projecte Comunitat REDESSA, així com gestionar la seva inscripció a les activitats que indiqui, sobre la base del seu consentiment previ. Altres finalitats que es portaran a terme sobre la base del seu consentiment previ són l’enviament de comunicacions promocionals i la publicació d’imatges on vostè pot aparèixer a les xarxes socials i la web de REDESSA. Així mateix, l’informem que, per a la consecució d’aquestes finalitat, REDESSA portarà a terme decisions individuals automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils. Es poden preveure cessions de dades personals a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i a tercers col·laboradors necessaris per a la consecució de les finalitats, a més de les cessions per previsió legal. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades.
    En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit o presencialment al domicili del Responsable del Tractament, a través de l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

    Tractament de drets d’imatge per tercers:

    Marcant la següent casella AUTORITZO expressament a ENNATURA’T, S.C.C.L., com a col·laborador del projecte Comunitat REDESSA, amb N.I.F. F-06835169 i domicili al Passeig Sunyer 45 bis, 1r D. 43202 Reus (Tarragona) per captar, editar i fer ús de la meva imatge i veu, individual i/o en grup, en virtut dels serveis que ofereix ENNATURA’T, S.C.C.L., als efectes del que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), per a la realització de publicacions relacionades amb l’entitat a les seves pàgines web i xarxes socials (Facebook, Instagram, LinkedIn, entre d’altres). Pots consultar informació sobre el tractament de les teves dades d’imatge a la Política de Privacitat d’ENNATURA’T enviant un correu electrònic a [email protected].