Referents en la fabricació de vehicles cisterna i contenidors per al transport de gas.