Serveis al sector marítim, abalisament, treballs submarins i obres civils portuàries en tot àmbit costaner.