OFERTA DE TREBALL

Juliol 2019

OFERTA DE TREBALL

PROTOCOL INTERN - PROMOCIÓ INTERNA PER LA PLAÇA D’OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIU/VA D’HABITATGE I URBANISME DE REDESSA


RESUM:

- Objecte de la convocatòria.

- Característiques generals del lloc de treball.

- Requisits específics.

- Publicitat de les bases i la convocatòria.

- Termini i forma.

- Selecció.

- Tribunals qualificadors.

- Fases de la selecció.

- Resultat de la selecció.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés restringit i voluntari de promoció interna dins el marc de selecció de personal  del següent lloc de treball:

 • Oficial de Primera administratiu/va d’habitatge i urbanisme

 A nivell intern es determinarà entre els possibles aspirants quins compleixen els següents requisits:

 • Tinguin la condició de treballadors fixes/indefinits

 • Percebin una retribució bruta màxima a temps complert inferior a la retribució establerta per aquesta posició.

S’enviarà un correu electrònic a tot el personal de REDESSA que tingui un contracte fixe/indefinit perquè si tenen interès presentin sol·licitud conforme les bases de la convocatòria.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL LLOC DE TREBALL:

• Denominació de la plaça segons la plantilla:

4.2 Oficial de Primera administratiu/va d’habitatge i urbanisme.

•  Règim aplicable: Personal Laboral - Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos, Estatut dels Treballadors i LPGE.

  • Retribució: 28.800 euros anuals bruts.
  • Jornada de treball: Temps Complert de 40 hores setmanals.
  • Número de places convocades: 1
  • Grup de classificació: Escala del conveni d’Oficines i Despatxos, categoria 4.2 Oficial de Primera
  • Sistema de selecció: promoció interna.

REQUISITS ESPECÍFICS:

 El/la titular d'aquesta plaça se l'adscriurà a un lloc de treball d’Administratiu/va i li correspondran les següents funcions bàsiques:

• Encàrrecs directes de l’Ajuntament de Reus a la societat: coneixements bàsics en planejament, tramitació dels projectes de planejament entre les diferents administracions, sistemes dels projectes de reparcel·lació de les diferents modalitats, execució i control dels projectes d’urbanització, ...

• Persona de referència en la branca urbanística de la Societat (assistència a Juntes de compensació, informes la situació urbanística de sectors/terrenys, relació amb els arquitectes/enginyers adjudicataris pel desenvolupament urbanístic dels sectors i els tràmits necessaris per les corresponents aprovacions amb l’Aj. Reus, gestions diverses, ...):

       - Sectors

       - Terrenys

       - Enllaç d’informació per absorció

• Suport comptable de la “Divisió´" Habitatge i Urbanisme de REDESSA. Supervisió i control de tancament, previsions, facturació, ...

• Persona responsable administrativa de l’Oficina d’Habitatge de REDESSA. Control i compliment de l’encàrrec/conveni de l’Oficina d’Habitatge de l’Aj. Reus. Facturació i justificació.

• Assistent de Direcció.

• Suport a l’atenció al públic, si s’escau.

PUBLICITAT DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA:

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament a la seu electrònica de REDESSA.

TERMINI I FORMA:

El termini serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de REDESSA. Si passat aquest termini no es manifesta interès s’entendrà que no es vol participar en aquesta promoció.

Admissió

Comunicació a tot el personal de REDESSA que tingui un contracte fixe/indefinit.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s’aprovarà la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses els quals se’ls comunicarà per correu electrònic i en la seu electrònica de REDESSA a efectes de reclamacions.

SELECCIÓ:

Tribunals qualificadors

 Es muntarà un comitè per la selecció per avaluar les competències de cada candidat i determinar el guanyador.

FASES DE LA SELECCIÓ:

 Fase 1. Avaluació de coneixements

 L’aspirant haurà d’acreditar coneixements/experiència/estudis relatius a la gestió urbanística, comptabilitat i Sector Públic.

 Puntuació: fins un màxim de 50 punts

Fase 2. Entrevista personal

Entrevista personal i valoració dels coneixements en la gestió urbanística i comptabilitat. Serà a discreció del comitè decidir el contingut les entrevistes individuals i de les proves d’avaluació. A l’entrevista individual s’avaluarà la capacitat per a desenvolupar les funcions bàsiques detallades en el punt de Requisits específics del present document.

Puntuació:

• Entrevista personal: 10 punts

• Avaluació gestió urbanística: 30 punts

• Avaluació comptabilitat: 10 punts

RESULTAT DE LA SELECCIÓ:

Es comunicarà a totes les persones que han participat en el procés de selecció el resultat d’aquesta, tant si és en positiu com si no.

Es preveu que el termini de resolució de la selecció no sigui superior a 10 dies des de la data de l’última prova.


TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

DESCARREGA ELS NOSTRES DOSSIERS INFORMATIUS

Click per a descarregar