1.- Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal introduïdes al formulari d’inscripció al projecte “Comunitat REDESSA”, així com a les activitats vinculades a aquest projecte és REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (en endavant, “REDESSA”) amb NIF A43423649, domicili a Av. de Bellissens, núm. 42 – 43204 Reus (Tarragona) i degudament inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Tom 1077, Foli 191, Full T10401, Inscripció 1ª.

Podeu contactar amb REDESSA al telèfon 977 300 304 o a l’adreça de correu electrònic [email protected]

Per a consultes en matèria de protecció de dades, podeu consultar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic [email protected].

2.- Categories de dades de caràcter personal

REDESSA recull i tracta les següents categories de dades personals de la persona interessada:
▪ Dades identificatives: Nom, cognoms i adreça de correu electrònic.
▪ Dades d’ocupació laboral: Empresa i àrea on treballa la persona interessada.
▪ Dades comportamentals: Informació sobre les preferències de la persona usuària.

3.- Finalitat del tractament, elaboració de perfils i conservació de les dades personals

3.1.- Finalitat del tractament

La finalitat del tractament és donar tràmit a la inscripció al programa “Comunitat REDESSA” amb l’objectiu d’enviar notificacions sobre les activitats que es portaran a terme en el marc del programa, així com poder inscriure a la persona interessada en aquestes.

3.2.- Elaboració de perfils

Per a la consecució d’aquestes finalitats, REDESSA realitzarà decisions individuals automatitzades, incloent l’elaboració de perfils, consistents en seleccionar les activitats més apropiades segons les seves dades comportamentals.

3.3.- Conservació de les dades personals

Les dades personals es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions, així com per a finalitats d’arxiu o estadístiques.

4.- Legitimació

Les dades personals de la persona interessada es tracten sobre la base del seu consentiment previ. La persona interessada pot retirar el seu consentiment o modificar-lo a través de les vies habilitades per a l’exercici de drets de protecció de dades (Vegeu Punt 5). 

5.- Exercici de drets de protecció de dades

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de REDESSA, a l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/oficinadatencio-ciutadana-oac).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).
Addicionalment, si considera que REDESSA està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/).

 

6.- Cessions de dades i/o transferències internacionals

Es poden preveure cessió de dades personals a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i a tercers col·laboradors necessaris per a la consecució de les finalitats, i les cessions per previsió legal.
REDESSA, en cap cas, transferirà les teves dades personals a un tercer país o organització internacional fora de la Unió Europea.

7.- Obligació de facilitar les dades

Per una òptima prestació dels serveis, és necessari facilitar les dades personals requerides en elf formulari d’inscripció i l’acceptació del tractament d’aquestes per part de REDESSA. En cas contrari, no podem garantir que la informació i serveis sol·licitats puguin prestar-se i/o es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de la persona interessada.

8.- Enllaços a altres portals web

En el present formulari es poden utilitzar enllaços que permetin un vincle o enllaç amb altres portals web. REDESSA no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web ni és responsable de les polítiques de privacitat d’aquests. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els portals web que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recull i/o REDESSA.

9.- Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.