Ajuntament de Reus

Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de REDESSA , [d’ara endavant REDESSA ], amb domicili social a la Edifici Tecnoparc - Av. de Bellissens, 42, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix REDESSA , pot dirigir-se a l’adreça electrònica [email protected].

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected]indicant a l'assumpte " BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ ".

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al Ciutadà a la següent adreça : Edifici Tecnoparc - Av. de Bellissens, 42 o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu electrònic a: [email protected].

POLÍTICA DE PRIVACITAT

REDESSA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als usuaris de redessa.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

REDESSA  considera essencial garantir la protecció de les dades personal, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats dels titulars de les dades, posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals. Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 , per mitjà del present document, REDESSA .

informa :

 1. Titularitat dels Tractaments

  REDESSA amb domicili social a: Edifici Tecnoparc - Av. de Bellissens, 42 , és titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [ USUARIS WEB / NEWSLETTER ], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 2. Recollida i Tractament

  El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  té com a principals característiques:

  1. Finalitat

   La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

   1. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] , oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web redessa.cat .

   2. Resoldre les qüestions formulades.

   3. i remetre'ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de REDESSA .

  2. Encarregat de Tractament

   En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE) . Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

  3. Base jurídica - Consentiment

   Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè REDESSA , trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

   Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected]indicant a l'assumpte " BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ ".

 3. Mesures de Seguretat

  REDESSA , ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 4. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

  Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de REDESSA , podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL ) respecte de les dades incorporades en el tractament.

  Aquests drets tenen caràcter “ personalíssim ”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

  1. El dret d'accés , a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

   • l'enviament d'un correu electrònic a: [email protected].

   • comunicació per escrit dirigida a: REDESSAEdifici Tecnoparc - Av. de Bellissens, 42

   REDESSA , procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

  2. El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. REDESSA  , procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

  3. El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

  4. El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 5. Canvi de Normativa

  REDESSA , es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

  Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a:[email protected].