REDESSA SUBHASTA 4 LOTS DE PARCEL·LES DEL POLÍGON AGRO-REUS

Redacció: 22/06/2020

El Consell d’Administració de REDESSA ha aprovat la subhasta pública de 14 parcel·les que han estat distribuïdes en 4 lots i que estan situades al Polígon AgroReus, al complex empresarial de REDESSA 3.

Les finques són les número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 i 26, situades entre el carrer Castillejos i el carrer d’Apel·les Mestres i la número 25 del carrer d’Apel·les Mestres de Reus.

La consellera delegada de REDESSA, Teresa Pallarès, assegura que “amb aquesta actuació es treballa a favor de la consolidació de nous projectes empresarials i en la creació de llocs de treball, ja que permetrà la implantació de noves empreses a la ciutat o bé, el creixement d’empreses ja existents”.

La forma d’adjudicació dels lots serà la subhasta pública i totes les persones físiques o jurídiques interessades podran presentar una proposició per l’adquisició d’un o més lots, essent cada lot indivisible.

En cas de que per un mateix lot concorri més d’una proposició, el criteri de valoració i la determinació de l’oferta guanyadora serà la l’oferta econòmica més avantatjosa. El preu ofertat podrà ser  igual o superior a l’establert a la licitació, i quedaran excloses les que presentin un preu inferior al tipus de licitació.

Els preus tipus per als 4 lots són els següents:

LOT 1:

 Parcel·les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13

Superfície: 5.936,91 m2

Valor unitari m2: 138 € / m2

Preu del lot: 819.293,58 €


LOT 2:

Parcel·les 14, 16, 18, 20 i 22

Superfície: 3.075,75

Valor unitari m2: 138 € / m2

Preu del lot: 424.453,50 €

 

LOT 3: 

Parcel·la 26

Superfície: 1.219,12 m2

Valor unitari m2: 110,43 € / m2

Preu del lot: 134.627,42 €

 

LOT 4:

Parcel·la 25

Superfície: 2.794 m2

Valor unitari m2: 138 € / m2

Preu del lot: 385.572 €

Cada licitador haurà de constituir una garantia equivalent al 5% del tipus de licitació del lot que es vulgui adjudicar. Una vegada formalitzada l’adjudicació en escriptura pública de compravenda es procedirà a la devolució d’aquesta garantia, tant a l’adjudicatari com a la resta de licitadors no adjudicataris.

L’adjudicatari haurà de satisfer el preu del lot per qualsevol dels mitjans admesos en dret, abans de l’elevació a escriptura pública, que es farà en un termini màxim d’un mes des de la data d’adjudicació.

El plec de clàusules administratives i tècniques que regiran la subhasta dels lots de parcel·les es podrà consultar a:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=13987060&cap=Reus%20Desenvolupament%20Econ%F2mic%20SA

També et pot interessar

REDESSA col·labora amb el Fòrum inversor EconomistesBAN

REDESSA col·labora amb el Fòrum inversor EconomistesBAN

Aquest fòrum és la 67ª Edició del Fòrum d’Inversió d’EconomistesBAN, Xarxa de Business Angels del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Se celebrarà aquest dijous, 11 de juliol, de 18 a 20 h i té la finalitat de ser una eina més al servei del teixit de les start-ups de...