REDESSA SUBHASTA 4 LOTS DE PARCEL·LES DEL POLÍGON AGRO-REUS

Redacció: 22/06/2020

El Consell d’Administració de REDESSA ha aprovat la subhasta pública de 14 parcel·les que han estat distribuïdes en 4 lots i que estan situades al Polígon AgroReus, al complex empresarial de REDESSA 3.

Les finques són les número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 i 26, situades entre el carrer Castillejos i el carrer d’Apel·les Mestres i la número 25 del carrer d’Apel·les Mestres de Reus.

La consellera delegada de REDESSA, Teresa Pallarès, assegura que “amb aquesta actuació es treballa a favor de la consolidació de nous projectes empresarials i en la creació de llocs de treball, ja que permetrà la implantació de noves empreses a la ciutat o bé, el creixement d’empreses ja existents”.

La forma d’adjudicació dels lots serà la subhasta pública i totes les persones físiques o jurídiques interessades podran presentar una proposició per l’adquisició d’un o més lots, essent cada lot indivisible.

En cas de que per un mateix lot concorri més d’una proposició, el criteri de valoració i la determinació de l’oferta guanyadora serà la l’oferta econòmica més avantatjosa. El preu ofertat podrà ser  igual o superior a l’establert a la licitació, i quedaran excloses les que presentin un preu inferior al tipus de licitació.

Els preus tipus per als 4 lots són els següents:

LOT 1:

 Parcel·les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13

Superfície: 5.936,91 m2

Valor unitari m2: 138 € / m2

Preu del lot: 819.293,58 €


LOT 2:

Parcel·les 14, 16, 18, 20 i 22

Superfície: 3.075,75

Valor unitari m2: 138 € / m2

Preu del lot: 424.453,50 €

 

LOT 3: 

Parcel·la 26

Superfície: 1.219,12 m2

Valor unitari m2: 110,43 € / m2

Preu del lot: 134.627,42 €

 

LOT 4:

Parcel·la 25

Superfície: 2.794 m2

Valor unitari m2: 138 € / m2

Preu del lot: 385.572 €

Cada licitador haurà de constituir una garantia equivalent al 5% del tipus de licitació del lot que es vulgui adjudicar. Una vegada formalitzada l’adjudicació en escriptura pública de compravenda es procedirà a la devolució d’aquesta garantia, tant a l’adjudicatari com a la resta de licitadors no adjudicataris.

L’adjudicatari haurà de satisfer el preu del lot per qualsevol dels mitjans admesos en dret, abans de l’elevació a escriptura pública, que es farà en un termini màxim d’un mes des de la data d’adjudicació.

El plec de clàusules administratives i tècniques que regiran la subhasta dels lots de parcel·les es podrà consultar a:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=13987060&cap=Reus%20Desenvolupament%20Econ%F2mic%20SA

També et pot interessar