BASES PER LA PROMOCIÓ INTERNA per la plaça CAP DE RRHH I GESTIÓ LABORAL de REDESSA

Redacció: 02/07/2020

Resum

Objecte de la convocatòria

Característiques generals del lloc de treball 

Requisits específics 

Publicitat de les bases i la convocatòria 

Termini i forma

Admissió 

Selecció 

Tribunals qualificadors 

Fases de la selecció

Resultat de la selecció 

 

Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés restringit i voluntari de promoció interna dins el marc de selecció de personal del següent lloc de treball:

– Cap de RRHH i Gestió Laboral

A nivell intern es determinarà entre els possibles aspirants quins compleixen els següents requisits:

– Tinguin la condició de treballadors fixes/indefinits

– Percebin una retribució bruta màxima a temps complert inferior a la retribució establerta per aquesta posició.

S’enviarà un correu electrònic a tot el personal de REDESSA que tingui un contracte fixe/indefinit perquè si tenen interès presentin sol·licitud conforme les bases de la convocatòria.

Característiques generals de la plaça que es convoca:

• Denominació de la plaça segons la plantilla:

Titulat de Grau Mig

• Règim aplicable: Personal Laboral – Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos, Estatut dels Treballadors i LPGE.

· Retribució: La retribució a jornada complerta seria percebuda pel aspirant de manera gradual i progressiva a mida que vagi assumint tasques i superant les fases orientatives assenyalades en el punt següent (requisits específics):

o En la fase 1, és a dir, des de que es culmina la promoció interna i s’inicien les tasques pròpies encarregades i durant 3 mesos, la retribució seria de 28.000,00€ bruts anuals.

o En la fase 2, durant els 3 mesos següents a la finalització de la fase anterior, la retribució passaria a ser de 31.000,00€ bruts anuals.

o I finalment, a partir de la finalització de la fase 2 un cop ja assumit el 100% de les tasques, la retribució passaria a ser de 35.000,00€ bruts anuals.

En el supòsit que el Cap de RRHH i Gestió Laboral no assoleixi el total de tasques (o fases), el sou serà menor i s’assimilarà al valor del mateix en cada fase, segons l’indicat.

· Jornada de treball: com a Cap de Departament estarà sotmès a disponibilitat i flexibilitat horària dins dels límits que estableixi el conveni

· Número de places convocades: 1

· Grup de classificació: Escala del conveni d’Oficines i Despatxos, grup 2, Titulat de Grau Mig.

· Sistema de selecció: promoció interna.

Requisits específics

El/la titular d’aquesta plaça se l’adscriurà a un lloc de treball de Cap de Departament i li correspondran les següents funcions bàsiques que anirà assumint de manera progressiva:

FASE 1

– Interlocutor/a únic/a entre la Gestoria i la Gerència i entre Gestoria i treballadors.

– Interlocutor/a, juntament amb Gerència, amb Intervenció. Verificació de la necessitat d’Informes previs.

– En referència a nòmines:

   o Validació de les nòmines elaborades per la gestoria

   o Gestionar el pagament de nòmines i possibles embargaments judicials

   o Recopilació incentius variables anuals i recull de informació del personal per fer liquidacions

– En referència a noves contractacions:

   o Recull de la documentació necessària per la contractació

   o Gestió de la signatura

   o Comunicar a la gestoria els canvis que puguin haver en referència a:

       § guàrdies treballades del personal de manteniment

       § baixes i altes per IT

      § guardes legals

      § excedències

      § noves contractacions

      § modificacions i finalització de contractes

      § complements, plusos

      § retribucions variables

      § altres que puguin haver

– Impostos: Verificació de la proposta de la gestoria respecte model 111 i 190

– Juntament amb la gestoria, manteniment de l’arxiu de la documentació en matèria laboral

– Preparació documentació laboral en expedients de sol·licitud i justificació de subvencions

– Tota classe de reports informacions que siguin necessaris en relació al departament: comptes anuals, pressupost, Ministerio, Imposts de Societats, consultes de Gerència, previsions, …

– Intermediació i seguiment procés selecció de personal amb empresa externa fins moment de contractació de la persona seleccionada.

– Formació i capacitació dels treballadors (planificació de la formació bonificada)

– Relacions amb Instituts i Universitat per recerca de candidats

– Gestió del personal en pràctiques

– Manual de Benvinguda de noves incorporacions – Implementació i orientació del nou treballador

– Definició/Avaluació d’objectius (unificació de criteris, fitxes i terminis)

– Assessorament laboral

– Suport a la detecció, anàlisi i ajust de la plantilla a les necessitats del moment (coordinació amb els directors i gerència)

– Prevenció de Riscos Laborals, gestió i coordinació de les revisions mèdiques anuals dels treballadors, … (suport Marta F)

– Pla de Comunicació interna (suport Mercè R)

FASE 2

– Confecció calendari laboral, control horari, vacances, hores extres, nocturnes (amb suport del tècnic que ho porta actualment).

– Accions de motivació de persones i equips (coordinació amb els directors)

– Definició de polítiques de flexibilitat, conciliació i responsabilitat social

– Control de costos de personal laboral

– Seleccions de personal, actualment suportades per empreses externa

– Publicació de l’oferta als portals de selecció més adients per les ofertes de treball.

– Cerca de candidats

– Gestió pròpia de base de dades de candidats.

– Proves de preselecció (exàmens, entrevistes, etc). En tot cas es podrà externalitzar proves psicotècniques.

– Informes previs d’idoneïtat dels candidats.

– I en general totes aquelles tasques relacionades amb el càrrec i Departament.

Publicitat de les bases i la convocatòria

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament a la seu electrònica de REDESSA.

Termini i forma

El termini serà de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de REDESSA. Si passat aquest termini no es manifesta interès s’entendrà que no es vol participar en aquesta promoció.

Admissió

Comunicació a tot el personal de REDESSA que tingui un contracte fixe/indefinit.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’aprovarà la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses els quals se’ls comunicarà per correu electrònic i en la seu electrònica de REDESSA a efectes de reclamacions.

Selecció

Tribunals qualificadors

El comitè qualificador estarà format per

· Gerent

· Director Serveis a Empreses

· Directora Habitatge

· Cap Comptabilitat

Substitut: assessora jurídica

Assessors: podran assessorar representants d’empreses externes, i en concret, representants de l’actual empresa que presta el servei d’assessorament i gestió laboral de REDESSA, Dades i Serveis.

Fases de la selecció

Fase 1. Avaluació de coneixements

L’aspirant haurà d’acreditar coneixements/experiència/estudis relatius a la gestió de RRHH i Gestió Laboral.

Puntuació: fins un màxim de 50 punts

· Estudis universitaris 15 punts màxim. Es puntuarà amb 5 punts per cada carrera universitària relacionada amb RRHH i Gestió Laboral (Ex. ADE, Empresarials, Relacions Laborals)

· Titulacions complementàries 15 punts màxim. Es puntuarà amb 5 punts cada estudi complementari que aporti (Ex. Màster/cursos relacionats amb RRHH i Gestió Laboral)

· Experiència 20 punts màxim. Es puntuarà amb 5 punt per cada any d’experiència en RRHH i Gestió Laboral

Fase 2. Entrevista personal i proves d’avaluació

Entrevista personal i valoració dels coneixements (prova escrita) en la gestió de RRHH i Laboral. Serà a discreció del comitè decidir el contingut les entrevistes individuals i de les proves d’avaluació. A l’entrevista individual s’avaluarà la capacitat per a desenvolupar les funcions bàsiques detallades en el punt de Requisits específics del present document.

Puntuació:

· Entrevista personal: 10 punts

· Examen per avaluació gestió RRHH i Laboral: 40 punts

Resultat de la selecció

Es comunicarà a totes les persones que han participat en el procés de selecció el resultat d’aquesta, tant si és en positiu com si no.

Es preveu que el termini de resolució de la selecció no sigui superior a 10 dies des de la data de l’última prova.

També et pot interessar