Ajuntament de Reus

Octubre 2020

Tècnic de Sistemes Informàtics (PROCÉS TANCAT)

FUNCIONS I RESPONSABILITATS PRINCIPALS:

- Control, gestió, participació i execució de projectes informàtics d’infraestructures i sistemes base, telecomunicacions, telefonia e ioT.

- Administració, manteniment, assessorament, gestió, control, documentació i inventari dels serveis i infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia.

- Resolució d’incidències dels serveis i infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia.

- Coordinació dels serveis i manteniment tècnic dels sistemes base, telecomunicacions i telefonia amb els proveïdors i contractistes que donen aquests serveis a l’Ajuntament i REDESSA.

- Desenvolupament de les seves tasques d’acord amb la metodologia indicada en cada funció sota la supervisió tècnica del Servei de Tecnologies de la  Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Reus .

- Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat informàtica d’acord a l’Esquema Nacional de Seguretat, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Gestió i supervisió de les infraestructures tecnològiques dels diferents centres i proveïdors.

- Control dels contractes amb STIT.

- Licitacions tècniques d’infraestructures.

- Revisió i millora dels processos de l’empresa a través de la tecnologia i la digitalització.

- I en general, aquelles funcions de caire similar que li siguin atribuïdes

REQUSITS:

- Títol de cicle formatiu de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa o bé el títol de formació professional equivalent a aquest

- Es valorarà l'experiència en un lloc de treball similar 

CONDICIONS:

- Contracte temporal (1 any prorrogable a un any més)

- Categoria professional: Grup professional 3

- Salari brut anual: 23.000 euros bruts anuals

- Inici del contracte de treball: Immediat després procés públic de selecció

- Horari:

De dilluns a dijous de 8 a 14h i de 14:30 a 17 h.

Divendres de 8 a 15 h

(al estiu jornada intensiva de 8h a 15:00h)

Per participar en el procés de selecció cal que envieu el vostre currículum a:

[email protected] 

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 19/10/2020.