Tècnic de Sistemes Informàtics

FUNCIONS I RESPONSABILITATS PRINCIPALS: - Control, gestió, participació i execució de projectes informàtics d’infraestructures i sistemes base, telecomunicacions, telefonia e ioT. - Administració, manteniment, assessorament, gestió, control, documentació i inventari dels serveis i infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia. - Resolució d’incidències dels serveis i infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia. - Coordinació dels serveis i manteniment tècnic dels sistemes base, telecomunicacions i telefonia amb els proveïdors i contractistes que donen aquests serveis a l’Ajuntament i REDESSA. - Desenvolupament de les seves tasques d’acord amb la metodologia indicada en cada funció sota la supervisió tècnica del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Reus . - Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat informàtica d’acord a l’Esquema Nacional de Seguretat, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes. - Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. - Gestió i supervisió de les infraestructures tecnològiques dels diferents centres i proveïdors. - Control dels contractes amb STIT. - Licitacions tècniques d’infraestructures. - Revisió i millora dels processos de l’empresa a través de la tecnologia i la digitalització. - I en general, aquelles funcions de caire similar que li siguin atribuïdes REQUSITS: - Títol de cicle formatiu de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa o bé el títol de formació professional equivalent a aquest - Es valorarà l'experiència en un lloc de treball similar CONDICIONS: - Contracte temporal (1 any prorrogable a un any més) - Categoria professional: Grup professional 3 - Salari brut anual: 23.000 euros bruts anuals - Inici del contracte de treball: Immediat després procés públic de selecció Horari: De dilluns a dijous de 8 a 14h i de 14:30 a 17 h. Divendres de 8 a 15 h (al estiu jornada intensiva de 8h a 15:00h) Per participar en el procés de selecció cal que envieu el vostre currículum a: [email protected]

Terminis

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 19/10/2020.